Information om kamerabevakning

Information om kamerabevakning på Lantmännens kontor i Stockholm och Malmö.

Inledning och kontaktinformation

Våra kontorslokaler i Stockholm och Malmö bevakas med kameror. Vilka lokaler som är bevakade framgår av skyltning i anslutning till respektive lokal. Syftet med detta dokument är att ge dig närmare information om vår kamerabevakning.

Lantmännen ek för (”Lantmännen”), org. nr. 769605-2856, Sankt Göransgatan 160 A, 112 17 Stockholm, är ansvarig för bevakningen och personuppgiftsansvarig för inspelat videomaterial. Om du har några frågor om bevakningen får du gärna kontakta oss på: dataskyddsombud@lantmännen.com.

Närmare beskrivning av kamerabevakningen

Via fasta kameror samlar vi in och behandlar personuppgifter i form av videoupptagning hänförliga till Lantmännens personal, konsulter, leverantörer (anställda) och andra besökare till fastigheten.

Det primära syftet med kamerabevakningen är att;

  • Säkerställa säkerheten och öka tryggheten för personal, konsulter, leverantörer (anställda) och besökare till fastigheten,
  • Motverka och minska risken för brott, ordningsstörningar och obehörigt tillträde till fastigheten och lokaler, samt utreda ev. brott där videomaterialet utgör bevismaterial,
  • Agera snabbt vid olyckshändelser och underlätta utrymningar för brand- och räddningstjänst, samt
  • Möjliggöra fjärrstyrning till entréer och godsmottagningar.

Inspelat bildmaterial bevaras under en period om 21 dagar räknat från tidpunkten för inspelningen eller så länge som det behövs för att utreda och avslöja brott samt incidenter.

Rättslig grund och utlämnande av videomaterial

Lantmännen har ett berättigat intresse av att bevaka våra fastigheter och lokaler, vilket primärt består i att skapa ökad trygghet och för att motverka brott och ordningsstörningar. Vi har även ett berättigat intresse av att möjliggöra fjärrstyrning av vissa entréer och godsmottagningar genom användning av realtidskameror. Vi har bedömt att Lantmännens intressen inte kan uppnås på ett mindre integritetskänsligt sätt och att det väger tyngre än individens intresse av att inte bli filmade.

För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda inspelat material ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi har också valt att ha en kort lagringstid för inspelat material och ser till att endast ett fåtal personer har tillgång till det inspelade materialet. Vi använder också realtidskameror när det inte är nödvändigt att spela in materialet och har rutiner på plats för hur inspelat material får hanteras och lämnas ut.

De som får tillgång till materialet, utöver en begränsad krets anställda hos Lantmännen, är de som hjälper oss med bevakningen (t.ex. säkerhetsbolag och IT-leverantörer som lagrar inspelat material). Även polis och andra myndigheter kan få tillgång till materialet för det fall vi väljer att gå vidare med ett ärende eller då vi är skyldiga att lämna ut materialet enligt lag.

Dina rättigheter

Eftersom kamerabevakning innebär att personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Du har t.ex. rätt till ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar samt rätt att få uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vår behandling begränsas eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag. För det fall du skulle vilja utöva eller veta mer om dina rättigheter, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.