Vi hade fel, och det blev rätt - nu laddar vi om!

Ibland går det inte som man tänkt sig. När vi satte våra första långsiktiga klimatmål 2009 spände vi bågen ordentligt och sa att vi skulle försöka reducera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet inklusive transporterna med 40 procent till 2020, även om det skulle bli tufft.

Vid den tiden låg oljepriserna runt ca 80 USD/fat och scenarier om peak oil med oljepriser på 150-200 USD/fat inom en snar framtid var snarare det sannolika scenariot än lösa spekulationer. Just det kommande höga oljepriset var en av drivkrafterna för att ställa om. Det skulle få lönsamhet i utfasning av ut fossila bränslen.

Hur gick det då, i arbetet med vårt mål? De första åren var lite trevande, koldioxidutsläppen låg kvar på ungefär samma nivåer, men från 2012 tog utvecklingen fart ordentligt. Utfasning av eldningsolja, energieffektiviseringar och inköp av grön el började ge bred effekt och redan 2015 hade 2020 målet uppnåtts. Oljepriset, som skulle vara en av drivkrafterna har under stora delar av perioden legat rekordlågt, runt 40 USD, och har inte hjälpt till i kalkylerna.

Vi vet lite om framtiden, men värdet av att peka ut en gemensam tydlig riktning ska inte underskattas. Det gäller särskilt för ett företag som Lantmännen, med många olika verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord och dessutom i ca 20 olika länder med olika förutsättningar, inte minst när det gäller klimatarbete. Våra nya klimatmål är tuffa men realistiska och lyder:

  • I egna produktionsanläggningar ska utsläppen minskas med 40 nya procent, per omsättning och förädlingsvärde, till 2020 från 2015 års nivåer.
  • Produktionen ska vara fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.
  • Energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym, till 2020

Hostskord screen_780.jpgNär vi nu satte våra nya mål har vi tagit utgångspunkt i att de ska vara gemensamma för hela Lantmännen, men relevanta för alla affärsenheter att förhålla sig till. Det gäller framförallt målet om fossilfrihet, där vi har en gemensam riktning men olika tidplan. Klimatfrågan är global och vi har sedan slutet av 2015 också ett globalt avtal (Parisavtalet) för att begränsa den globala uppvärmning och därför är det givetvis viktigt att hela vår verksamhet omfattas av målsättningarna. I Sverige har miljömålsberedningen jobbat färdigt och lagt grunden för den klimatpolitik som nu håller på att utvecklas. Klimatlag, bonus-malus för bilar, kvotplikt för biodrivmedel och stödpaket för klimatinvesteringar är nu på väg. Sverige har en framskjuten position när det gäller klimatarbete. Vi ser att den svenska delen av vår egen verksamhet generellt sett har kommit längst. Det är en viktig uppgift för oss att sprida erfarenheterna till alla våra verksamhetsländer för att få större effekt av klimatarbetet.

Ett annat viktigt beslut som vi tagit är att göra en särskild satsning på våra transporter. För om arbetet nått fina resultat när det gäller vår egen energianvändning, så har inte utvecklingen gått lika snabbt när det gäller transporter. Detta är inte unikt för Lantmännen, transporter är ofta det område som lyfts fram som en stor utmaning. Därför har vi nyligen startat det nödvändiga arbetet med att få grepp om våra transporterna ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi jobbar nu för att sätta separata mål och handlingsplaner för transporter och kunna återkomma med detta senare under året.

Nu ska det bli spännande att följa utvecklingen med de nya målen. Kommer vi hinna minska med ytterligare 40 procent till 2020? I så fall har vi faktiskt lyckats sänka utsläppen med 70 procent från 2009 årsnivåer. Och vad kostar ett fat olja 2025? Några gissningar?