Fossilfritt 2030

I Paris lyckades världsledarna komma överens om ett ambitiöst globalt klimatavtal som lite grovt sammanfattat säger att koldioxidutsläppen måste ner till noll fram till 2050. Det fossila måste snabbt ersättas med förnybart. 

För att en sådan målsättning ska bli verklighet spelar de gröna näringarna en nyckelroll. Det blir allt tydligare i de analyser som görs av förutsättningarna för att nå målen och det arbete som nu görs i respektive land. I Sverige är det miljömålsberedningen som har den uppgiften.

Just nu är arbetet med att forma framtidens klimatpolitik inne i ett intensivt skede och många vill gärna bidra med inspel på hur det tuffa och nödvändiga målen ska nås. Produktionen av hållbar bioråvara måste öka för att omställning till ett hållbart samhälle ska bli verklighet. Därför behövs en hållbar tillväxtstrategi för det svenska jord och skogsbruket som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Lantmännen kommer fortsätta satsa på hållbara och klimatsmarta lösningar. Omställningen går snabbare om tydliga och långsiktiga mål och styrmedel finns på plats.

Sverige är ett land som har särskilt goda möjligheter att genomföra denna utmaning. Vi har gott om hållbar bioråvara för biodrivmedelsproduktion. Vi har också en etablerad industri och kompetens om hur vi kan producera de mest klimatsmarta energin och livsmedlen i världen. Lantmännen Agroetanol producerar till exempel hållbar etanol med över 90% klimateffekt och det ”Vänligare vetet” från Kungsörnen, produceras med ca 20% lägre klimatpåverkan i hela kedjan från jord till bord. Intressanta samarbetsprojekt dyker också upp eftersom de stora och komplexa utmaningarna ofta kräver bidrag från flera föra att kunna lösas. Lantmännen Agroetanol  och Scania samarbetar till exempel om ett nytt koncept kring ett förnybart bränsle för tunga transporter.

I två debattartiklar vill Lantmännen visa att vi är beredda att anta utmaningen, men att det krävs rätt politiska förutsättningar för att det ska lyckas.

Den ena debattartikeln är publicerad på på Altinget.se  och är undertecknad av Lantmännens ordförande och kollegor inom de gröna näringarna. Tillsammans vill vi anta utmaningen att ställa om Sveriges vägtrafik och jordbrukets och skogens traktorer och arbetsmaskiner till förnybara drivmedel senast år 2030. Det framgår av en debattartikel Det är ett tufft mål som konkretiserar riksdagens tidigare vision om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För detta ska bli verklighet krävs att de rätta förutsättningarna ges och politiken har en mycket viktig roll att spela. Det behövs följande klimatpolitiska beslut:

  • Fastställ ett konkret mål med en tillhörande färdplan om en fossilfri transportsektor till 2030 i en blocköverskridande överenskommelse.

  • Regeringen och riksdagen måste fastställa långsiktiga politiska styrmedel så att företag vågar investera här och nu i den fossilfria teknik som är under frammarsch.

  • Fastställ ett tydligt tillväxtmål både för jord- och skogsbruket i det pågående arbetet med ett nationellt skogsprogram och en nationell livsmedelsstrategi. På så sätt kan Sverige öka produktionen av bioråvara från både åker och skog, vilket är ett led i arbetet med att vi ska bli klimatneutrala. Det vill säga vi minskar vår egen klimatpåverkan så mycket som möjligt och kompenserar för de utsläpp som görs.

Den andra debattartikeln i SvD Näringsliv, som är signerad av Lantmännens vd, Scania vd och Naturskyddsföreningens generalsekreterare fokuserar på fossilfrihet i transportsektorn fram till 2030. För att nå det behövs en stabilitet i politiken med förutsägbara skatter och en kvotplikt för biodrivmedel, som gynnar både produktion och användning av biodrivmedel samt uppfyller hållbarhetskriterierna. Kvotplikten ska baseras på reduktion av växthusgaser och stimulera en ökande andel förnybart över tid.