Fem saker du inte visste om Lantmännens klimat- och hållbarhetsarbete

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och i måndags (30/11) rivstartade FNs klimatkonferens i Paris med tal av flera av världens ledare. Och de flesta verkar överens om att vi behöver en grön omställning och att vi nu har några ödesår framför oss om vi ska lyckas hejda klimatförändringarna.

För att minska riskerna för farliga klimatförändringar krävs att vi alla tar ansvar – konsumenter, politiker, företagsledare etc. ”Alla ska med” är en känd slogan, och den funkar rätt bra för hur vi måste arbeta för att ställa om och minska vår miljöbelastning.

Det kommer att krävas mer samarbete och tuffa mål som följs upp och mäts på ett strukturerat sätt för att åstadkomma verklig förändring. Men det är också viktigt att hållbarhet är en central del av företagens strategier och affärsverksamhet. Och för Lantmännens del så ser vi ett ökande intresse från konsumenter och kunder att betala för produkter som tar klimathänsyn.

image3pz4b.png

Det är viktigt för oss att vi genom vår verksamhet och våra produkter kan göra skillnad här och nu. Därför har jag nedan listat fem saker du förmodligen inte visste om Lantmännen och vårt klimat- och hållbarhetsarbete. Idén fick jag från LRF som häromveckan listade tio saker om Sveriges bönder och klimatet.

1. Klimatvänligt vetemjöl som odlats med 20 procent lägre koldioxidutsläpp

I oktober lanserade Kungsörnen ett nytt vetemjöl som är framtaget med en ny och mer hållbar odlingsmetod med hela 20 procent lägre klimatpåverkan. Sverige är först i världen med att använda metoden för storskalig spannmålsodling och Kungsörnen byter ut allt vetemjöl till det mer klimatvänliga vetet. Odlingsmetoden bidrar också till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft och metoden har redan bidragit till att det släppts ut cirka 6 000 ton mindre koldioxid i Sverige.

2. Lägre kvävebelastning med nytt foder

Under sensommaren lanserade Lantmännen Lantbruk ett nytt fodersortiment för mjölkkor, ett foder som är resultatet av omkring fyra års forskning. Fodret ökar avkastningen per mjölkko, men ger också lägre kväveutsläpp genom ett mer optimalt utnyttjande av aminosyrorna.

3. Sveriges hållbaraste biodrivmedel

Lantmännen Agroetanol producerar ett biodrivmedel som är tillverkat av spannmål och minskar koldioxidutsläppen med ca 95 procent.

4. Vi har uppfyllt vårt övergripande klimatmål – sex år tidigare än beräknat

Lantmännens totala koldioxidutsläpp har mellan 2009 och 2014 minskat med över 40 procent. Målet var en minskning med 40 procent till 2020, ett mål som uppnåddes redan 2014, men som fortfarande är aktuellt eftersom det skett stora strukturella förändringar inom Lantmännen. En viktig del bakom framgången har varit övergången från fossil energi till biobränslen och i flera fall har restprodukter från vår egen produktion använts för att ersätta fossila bränslen.

5. Klimatsmart teknik för återvinning av livsmedel

Stora mängder livsmedel äts inte upp samtidigt som livsmedelsrester inte utnyttjas maximalt i Sverige. För att ta tillvara denna samhällsresurs har Lantmännen Agroetanol vidareutvecklat sin produktionsanläggning i Norrköping för att som ett komplement till spannmålsråvaran kunna ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin.