Eko eller konventionellt - hållbart ska det vara!

Nu har vi kommit en bit in på det nya året och det är dags att börja jobba med de föresatser och förhoppningar man hade inför 2017. En sak som jag hoppas på, för den alltid pågående diskussionen om hållbar livsmedelsproduktion, är en nivåhöjning när det gäller debatten om ekologiskt eller konventionellt är den hållbara lösningen för framtidens livsmedelsförsörjning.

Svaret är ingen och båda

Inget av alternativen är hållbart som de ser ut idag. Men, och det är viktigt, båda har möjlighet att bli det! Det är egentligen inget nytt med detta. I princip är alla överens när man sitter ner och resonerar om det i lugn och ro. Detsamma visar de forskningsrapporter som gjorts för att utvärdera de båda systemens hållbarhetsprestanda. De visar också att skillnaden inom produktionssystemen är större än mellan dem. Det går alltså att producera både ekologiskt och konventionellt på både bra och mindre bra sätt. Ändå får debattbrasan nytt syre med jämna mellanrum utan att något nytt egentligen kommer ut.

Inför 2017 hoppas jag på att diskussionen och arbetet i större utsträckning kommer handla om de utmaningar som gemensamt finns för en mer hållbar odling. Beroendet av fossila bränslen, hållbara lösningar för fosforkretsloppen och risken för läckage av växtnäring är alla gemensamma utmaningar för såväl ekologiska som konventionella odlingssystem.

blobid3.jpg

För- och nackdelar med konventionellt och ekologiskt

I den konventionella odlingen finns behovet av kemiska bekämpningsmedel, vilket naturligtvis är något som det finns goda skäl att minska. Samtidigt har den ekologiska odlingen en utmaning i den lägre avkastningen, vilket ger ett större behov av den begränsade resursen åkermark för att producera samma mängd mat. Den ekologiska odlingen är också beroende av växtnäring från konventionella produktionssystem, som stallgödsel och restprodukter från konventionell animalieproduktion. Då mineralgödsel inte får användas inom ekologisk produktion måste de näringsämnen som lämnar åkermarken, ersättas på annat sätt. Systemen samverkar och flera gårdar driver också båda produktionssystemen parallellt.

Hur når vi hållbar spannmålsodling?

Hållbar odling av spannmål är kärnan i Lantmännens hållbarhetsarbete och en viktig del i vårt ansvarstagande från jord till bord. Under 2017 kommer Lantmännen genomföra en tydligare satsning på ekologiskt i hela värdekedjan för att svara upp mot den snabba utvecklingen av den ekologiska marknaden. Det kompletterar vår tidigare satsning med att utveckla den konventionella odlingen genom odlingskonceptet Klimat och Natur och Kungsörnens mjölprodukter under Vänligare vete/Vänligare råg. Det visar vår strategi - som är att jobba med båda spåren parallellt - vilket är viktigt för att driva hela utvecklingen framåt.

Det sker nämligen ett utbyte av kunskap och erfarenhet mellan de olika systemen och genom att lära av varandra kan odlingen utvecklas i hållbar riktning. Teknik för bekämpning av ogräs utan kemiska växtskyddsmedel är ett exempel på ett område som utvecklats tack vare den ekologiska odlingen. Den tekniken tillämpas nu också allt mer i den konventionella odlingen. Ett område där den ekologiska odlingen kan lära av den konventionella, är precision och effektivitet. Den kemikaliefria teknik för att förebygga växtsjukdomar i utsäde som Lantmännen utvecklat baserar sig på värmebehandling. ThermoSeed, eller mikroorganismer, Cedomon och Cerall, är två exempel på hållbara lösningar som fungerar i båda systemen.

2017 – handlingens år för att utveckla odling?

Lantmännen kommer fortsätta arbetet med att utveckla odlingen i hållbar riktning och verka för en konstruktiv diskussion i frågan. Vi kommer fortsätta att utveckla våra affärer med hjälp av hållbara mervärden som kommer från såväl ekologiska som konventionella system eftersom vi ser positiva effekter med den parallella utvecklingen. Låt oss hoppas att 2017 blir handlingens år när det gäller hållbar livsmedelsproduktion och låt diskussion handla om vägar framåt, i stället för vad som är bäst för dagen.