Om Full Solution Offering på Bjertorp

På Lantmännens Framtidsgård Bjertorp genomförs flera forskningsförsök som bygger vår kunskapsbas för omställningen till Framtidens Jordbruk. Här berättar Johanna Taflin, programansvarig för Lantmännens odlingsprogrammet Klimat & Natur, om ett projekt som just nu pågår i samarbete med Yara, Agronod och lantbrukare inom Klimat & Natur som syftar till att samla in och göra beräkningar på primärdata.

Vilka mätningar sker på gårdarna och hur?  

På medverkande gårdar gör rådgivare från Lantmännen och Yara olika mätningar beroende på gårdens geografiska läge och tid på året. Under våren, innan kompletteringsgödsling, mäts markens kväveleverans med hjälp av en handburen N-sensor. Lantbrukaren använder också själv en N-tester under odlingssäsongen för ytterligare beslutsunderlag. Resultaten används för att optimera gödslingen. Strax innan skörd mäts markens restkväve genom jordprov. För klimatberäkningen laddar lantbrukaren själv in relevant data i Agrosfär och då tar Agronod vid arbetet för att få fram klimatpåverkan från odlingen.

Aktiviteter som sker på gård följer samma arbetsprocess;

  • Planering av gödningen
  • Anlägga noll- och max-rutor
  • Kvävemätningar i noll- och maxruta samt på fält i stadie 32-37
  • Kvävemätningar med N-tester i stadie 45-55
  • Varierad kvävegiva genom användning av N-sensor eller liknande
  • Dokumentation av avkastning och kvalitet
  • Jordprovsanalys efter skörd
  • Beräkning av klimatpåverkan samt sammanställning av gårdarnas individuella resultat
  • Genomgång av resultat med lantbrukare

Vad ska insamlad data användas till?

Vi använder insamlad data för att sammanställa vilken klimatpåverkan man som lantbrukare får per ton producerad gröda. Vi ser även över kvalitet och avkastning för att se hur pass låg klimatpåverkan som kan nås om vi optimerar insatserna med hjälp av den kunskap och verktyg vi har tillgång till. En del av projektet är också att lantbrukarna tillsammans med Agronod och Lantmännen kan testa Agronods klimatberäkningsverktyg Agrosfär för att få ökad förståelse för hur verktyget kan användas i framtiden och samtidigt göra löpande förbättringar i verktyget.  

Kan du berätta mer om Agronods roll i projektet?  

 Agronod är en dataplattform för delning av svensk lantbruksdata och ägs gemensamt av aktörer verksamma i livsmedelsvärdekedjan, däribland Lantmännen. Tanken är att underlätta datadelning i livsmedelsvärdekedjan med premissen att lantbrukaren sitter på kontrollen över sin egen data. Agronod har ett klimatberäkningsverktyg, Agrosfär, som vi på Lantmännen tror kan komma till stor nytta för oss när vi ska beräkna klimatreduktionen från olika åtgärder på gårdsnivå. För att det ska fungera är det dock viktigt att användarupplevelsen för lantbrukaren är smidig och inte tidskrävande. Det är ett bra tillfälle att förstå och utveckla verktyget. 

Vad är resultatet från första året och respons från lantbrukare?  

Data och resultat från första året håller på att analyseras just nu, så det är svårt att säga något klart om det. De Klimat & Natur-lantbrukare som medverkat i projektets första år är positiva och vill gärna fortsätta sin medverkan för att vara med i omställningen till ett hållbart lantbruk.  

Hur kopplas projektet till Framtidens Jordbruk och utmaningen att ställa om till hållbart jordbruk?

Projektet träffar flera områden inom Framtidens Jordbruk, främst Precisionsodling, digitalisering och optimal management där Lantmännen beräknat i sin rapport Framtidens Jordbruk: Spannmål från 2019 att åtgärder inom precisionsodling kan minska klimatpåverkan med ungefär 25% fram till 2050, tillsammans med ökat fokus på växtförädling. Vidare spänner sig projektet över andra områden inom Framtidens Jordbruk, som Minskat växtnäringsläckage, Hållbar växtnäring, Fossilfritt jordbruk och Minskade kväveförluster då de påverkas av insatsvaror och aktiviteter i projektet.  

Projektnamn: Full Solution Offering

Syfte: Att testa våra kunskaper och verktyg kring gödning och klimatsmart odling för att optimera avkastning och kvalitet och samtidigt minimera klimatpåverkan. Ytterligare ett syfte är att testa hård- och mjukvara för att samla in och göra beräkningar på primärdata från gård för att i förlängningen förbättra användarupplevelsen för lantbrukare och övriga intressenter. 

Tidsperiod: Projektet startade 2023 och kommer fortgå tills vidare.

Projektpartners: Lantmännen, Agronod, Yara samt lantbrukare inom Klimat & Natur.

Gårdar: Bjertorp och 9 andra gårdar som odlar enligt Klimat & Natur. 

Lantmännens bidrag i projektet: Växtrådgivning till lantbrukarna samt kontrollerar klimatberäkningarna.