Lantmännens Forskningsstiftelse anordnar varje år en stiftelsedag. I år lyftes trender, forskning och praktik inom proteinområdet – från odling till användning i foder, livsmedel och material.

Lantbruket är en förutsättning för produktion av protein. Redan i odlingsledet läggs grunden för slutkvaliteten. Här har vi kommit en bit på vägen särskilt inom teknikutveckling – en förutsättning för en hållbar och effektiv produktion. Ett exempel är sensorutveckling för precisionsgödsling så att grödorna kan ges rätt näring för optimal brödkvalitet.

Vid foderutveckling är proteinkvaliteten och tillgången på essentiella aminosyror avgörande. Inom forskningen är cirkularitet i fokus, och här utvärderas olika sidoströmmar från åker, skog och hav som möjliga nya proteinkällor, som komplement till traditionella råvaror. Vall är vår största gröda och en proteinkälla med potential.

Vall är vår största gröda och en proteinkälla med potential.

Flermagade djur som till exempel kor och får tillgodogör sig protein från gräs, något inte enkelmagade djur som grisar och fjäderfä gör på samma sätt. Att kunna använda protein från vall i foder till grisar och fjäderfä är en spännande möjlighet som undersöks i flera forskningsprojekt.

På livsmedelssidan är intresset för växtbaserade proteiner stort. Inte minst som ingredienser i ny grön mat. Forskningen om proteiner i mjölk och kött, och hur de används, har kommit långt i jämförelse med forskningen om växtproteiner. Egenskaperna hos proteiner från växt- och djurriket skiljer sig väsentligt, som exempel är det utmanande att framställa en växtdryck med samma proteinhalt som i mjölk. Mer kunskap behövs för att nya livsmedel baserade på växtprotein ska bli en naturlig del av uppskattad vardagsmat.

Mer kunskap behövs för att nya livsmedel baserade på växtprotein ska bli en naturlig del av uppskattad vardagsmat.

Spannmål och baljväxter innehåller många värdefulla komponenter utöver protein, som till exempel stärkelse, fett och fiber, vilka också kan förädlas till livsmedelsingredienser.

Inom materialområdet visar forskning att processning av vetegluten kan skapa bionedbrytbara material med god uppsugningsförmåga. Kanske växer framtidens blöjor på åkern? Spannmål och baljväxter har länge varit en central del av djurfoder och i vår kost, men frågan är hur användningen ser ut i framtiden. Troligtvis kommer vi att se nya förbättrade grödor och en breddad användning.

En viktig insikt från dagen var att proteinkvalitet i vissa fall är viktigare än proteinhalt, och att behovet av fortsatt forskning och innovation är stort.

Text: Helena Fredriksson och Karin Arkbåge, Lantmännen R&D