Inom livsmedelsområdet följer Lantmännens forskningsstiftelse flera större forskningssatsningar inom området gröna proteiner. SLU Grogrund och PAN Sweden i Sverige och GreenPlantFood i Norge är centrala plattformar för utveckling av kunskap inom växtförädling, odling och processning av råvaror och sidoströmmar.

Det övergripande målet är att erbjuda konsumenten nästa generations växtbaserade proteinprodukter, ännu mer attraktiva produkter av spannmål och baljväxter. Att proteinet är tillgängligt för kroppen är förstås en förutsättning, men också ett område där kunskap behöver utvecklas, inte minst för helt nya växtbaserade produkttyper. En annan förhoppning är att få en djupare insikt om vad som styr konsumentens val inom denna kategori produkter, och hur man kan underlätta det gröna proteinskiftet. Råvaror i fokus är havre, ärta och fababöna, men även gluten är intressant.

Råvaror i fokus är havre, ärta och fababöna, men även gluten är intressant.

Utöver dessa större satsningar finansierar vår forskningsstiftelse flera enskilda projekt. Tillsammans med forskare vid Köpenhamns universitet studeras proteintillgänglighet i tarmen efter processteg som fermentering, extrudering, kokning och stekning av havre- och ärtprodukter. I ett projekt vid Nofima i Norge undersöks hur protein från havremjöl kan extraheras och hur extraktionen påverkar proteinets egenskaper, vilket har betydelse för hur det passar i olika livsmedelsprodukter. Vid SLU och vid Chalmers tekniska högskola pågår projekt där forskarna studerar utvinning av baljväxtprotein och hur dessa fungerar i geler, filmer och skum.

Vall är en annan spännande råvara där möjligheten att utvinna grönt protein diskuteras.

Vall är en annan spännande råvara där möjligheten att utvinna grönt protein både till foder och för humankonsumtion diskuteras. Här är det lite längre till marknaden, men det är sannolikt ett område med stor potential. Framtiden för gröna proteiner är ljus. Intresset från alla delar av samhället; offentlig sektor, akademi, näringsliv, politik och konsumentled skapar ett positivt handlingsutrymme, en fantastisk möjlighet!

Text: Karin Arkbåge, Lantmännen R&D