Ägardialog

Ägardialogen är ett projekt som pågått inom Lantmännen under 2017 och som fortsätter fram till föreningsstämman 2018. Syftet med ägardialogen är att engagera förtroendevalda och medlemmar i utvecklingen av Lantmännen och att diskutera olika strategiska ägarfrågor.

Mellan maj 2017 0ch maj 2018 har Lantmännens ägare – de förtroendevalda såväl som andra intresserade medlemmar – diskuterat Lantmännens framtid. Möjligheterna har pekats ut och hoten ringats in under ett stort antal möten landet runt. Ägardialogen har gett alla medlemmar chansen att påverka föreningens framtida inriktning och åsikterna ser ut att vara rätt likartade, oavsett var i Sverige man bor.

Bild från Ägardialogsmöte i Norrköping i november 2017Slutresultatet av hela arbetet har sedan fastställt på Föreningsstämman i maj 2018, varpå nästa fas startar – den allra viktigaste – nämligen utförandet av de förändringar som föreslagits genom Ägardialogen.

Några av de punkter om kommit fram under projekt Ägardialogen och som kommer vara en grund i strategiarbetet framöver är:

  • Lantmännen ska vara ett kooperativt företag som ägs och styrs av aktiva svenska bönder. 
  • Fortsatt stärka konkurrenskraften och lönsamheten på ägarnas gårdar genom fokus på lantbruksaffären och spannmålsvärdekedjan.
  • Fortsatt stärka de befintliga affärsverksamheterna med fokus på Sverige och Östersjöområdet – men också fortsatt expansion på andra internationella marknader.
  • Vidareutveckla fokus på affärsutveckling – inklusive koncept från jord till bord samt innovation i spannmålsvärdekedjan.
  • Utveckla nya tjänster – inklusive digitalisering, risk management och animalieproduktion.
  • Vidareutveckla utdelningspolicyn - principer för insatser och insatsemission.
  • Utveckla ägarstyrningen

Slutsatserna i Ägardialogen tas nu vidare inom Lantmännen och kommer bland annat att ligga till grund för Lantmännens strategiarbete och för en revidering av föreningens stadgar.

Bilden är från Ägardialogsmötet i Norrköping hösten 2017