Handelsdagar

Handelsdagen är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs och publiceras. Du har möjlighet att lägga dina ordrar kontinuerligt under året. Handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställda handelsdagar.

Ordrar ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar innan handelsdag. Ordrar som inkommer senare deltar vid nästföljande handelsdag.

Kommande handelsdagar 

14 december
5 februari

likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker, likviddag infaller tre bankdagar efter handelsdag. Vid genomförd försäljning finns pengarna tillgängliga på ditt sparmedelskonto hos Lantmännen. Vid genomfört köp förs pengarna över till köparens konto och köpta emissionsinsatser finns på ditt emissionskonto.

Som avgången medlem kan du sälja dina emissionsinsatser fram till utbetalningen av emissionsinsatserna sker, det vill säga senast på handelsdagen som infalller i juni.