Stabil utveckling och starkt kassaflöde för Lantmännen

Nyhet

Lantmännen visar i sitt bokslut för 2005 en fortsatt stabil utveckling och ett starkt kassaflöde trots stora strukturkostnader. Resultat efter finansnetto uppgick till 526 mkr (720). Årets resultat förbättrades till 511 mkr (383). Kassaflödet blev fortsatt starkt.

Lantmännens nettoomsättning för koncernen uppgick för helåret till 29.807 mkr (28.197), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Exklusive Lantmännen Kronfågel som förvärvades under året och redovisas från maj månad var omsättningen i stort oförändrad. Affärsområden som ökade var främst Lantmännen Energi med 20 procent och Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner med 10 procent. Lantmännen Lantbruk minskade med 7 procent.

Koncernens rörelseresultat blev 120 mkr (778). Minskningen förklaras av strukturkostnader där de största avser nedskrivningar av silos och foderfabriker i Lantmännen Lantbruk, ett varumärkesbyte inom Lantmännen Maskin, nedskrivningar av kvarnar i Lantmännen Mills samt nedläggningen av två bagerier, i Lund och Stockholm, i Lantmännen Axa. Totalt uppgick strukturkostnaderna till 500 mkr.

- Samtidigt som vi åtgärdar våra kostnadsstrukturer gör vi också offensiva satsningar inom såväl livsmedel som bioenergi. Under hösten har vi fattat beslut om stora investeringar i vår kvarnindustri. Vi har också börjat bygga en produktionsanläggning för biodiesel baserad på rapsolja. Nu står vi också inför ett beslut om en ny etanolanläggning. Här är vårt starka kassaflöde en väldigt viktig förutsättning, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Resultat efter finansnetto blev 526 mkr (720) och har påverkats positivt av främst reavinster vid aktieförsäljningar.

Utdelningen till ägarna ökade till 290 mkr (287) och utgörs av lokal återbäring/efterlikvid 75 mkr (65), central återbäring/efterlikvid 64 mkr (134), insatsutdelning 51 mkr (49) och insatsemission 100 mkr (39).
- Jag är glad över att Lantmännen har utrymme för en fortsatt långsiktig och bra utdelning till sina ägare. Med årets utdelning på 290 mkr har vi sedan fusionen 2001 gett våra ägare en utdelning på mer än 1,3 miljarder, säger Thomas Bodén, Lantmännens styrelseordförande.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, mobil 070 – 21 80 283 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör, mobil 070 – 55 54 254 Annika B Hjerpe, presschef Lantmännen, mobil 070-657 42 37

Bokslutskommunikén i sin helhet finns på www.lantmannen.se I mappen pressfliken/pressbilder koncernledningen finns också bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Carl-Axel Westlund.