Pressmeddelande: Lantmännen redovisar tillväxt i såväl omsättning som resultat

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-05-07

Lantmännen redovisar tillväxt i såväl omsättning som resultat

Fortsatt strukturarbete och hög investeringstakt präglar koncernen. Lantmännenkoncernens nettoomsättning under januari - mars ökade till 7 743 mkr (7 084), en ökning med 9 procent. Justerat för förvärvade verksamheter, främst belgiska Belpan och Lantmännen Aspen, ökade omsättningen med 5 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 39 mkr (-64). Resultatförbättringen är framför allt hänförlig till Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner samt Svalöf Weibull. Resultat efter finansnetto uppgick till 172 mkr (15). Justerat för realisationsvinster under samma period 2006 och 2007 uppgick resultat efter finansnetto till -13 mkr (-92). Resultat efter skatt uppgick till 115 mkr (28). Investeringar under perioden uppgick till 460 mkr (300), främst i Lantmännen Mills nya kvarn i danska Vejle samt i den nya etanolanläggningen i Norrköping.
Lantmännen förvärvade per 30 mars resterande 9 procent i Lantmännen Kronfågel Holding AB från LRF som samtidigt löser ut sig från aktieägaravtalet mot en ersättning på drygt 500 mkr. Efter periodens utgång har Per Strömberg utsetts till ny VD och koncernchef med tillträde under tredje kvartalet 2007. Clas Eriksson har utsetts till tf VD och koncernchef per den 1 maj 2007 och upprätthåller denna position till dess Per Strömberg tillträder. Omsättningen ökade i samtliga 10 affärsområden. Inom flertalet områden skedde också resultatförbättringar. Stora problem återstår dock i Lantmännen Färskbröd, som sedan januari ingår i Lantmännen Unibake och i Lantmännen Kronfågel. - En positiv början på året, som präglats av stora investeringar och ett fortsatt internt samordningsarbete. På affärsområdesnivå är kanske det mest glädjande att Lantmännen Lantbruks omställningsarbete nu ger tydlig effekt. Detsamma gäller strukturarbetet i Svalöf Weibull, ett företag som nu på operativ nivå visar svarta siffror, säger Clas Eriksson tf VD och koncernchef. - Våra enskilt största utmaningar är nu att vända utvecklingen i Kronfågel och Färskbröd Sverige. Båda genomgår för närvarande omfattande förändringsåtgärder vad avser såväl produktion, sortiment som försäljning. För ytterligare information, kontakta Clas Eriksson, tf VD och koncernchef, tel 08 657 42 00 Carl-Axel Westlund, CFO Lantmännen, tel 08 657 42 00

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Lantmännen Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com