Pågående åtgärdsprogram förbättrar Lantmännens resultat

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-07-27 Pågående åtgärdsprogram förbättrar Lantmännens resultat

Lantmännens nettoomsättning under januari–juni 2007 ökade till 17 119 miljoner kronor (15 895), en ökning med 8 procent jämfört med samma period 2006. Rörelseresultatet förbättrades till 261 miljoner kronor (113), en ökning med 131 procent.

Resultat efter finansnetto uppgick till 354 miljoner kronor (139). Justerat efter realisationsvinster uppgick resultat efter finansnetto till 169 miljoner kronor (32).
– Vi ser att vi är på rätt väg. Effekten av de extra åtgärder vi satt in för att vända den negativa trenden i Kronfågel och Färskbröd i Sverige börjar ge resultat, men fortfarande återstår mycket arbete, inklusive vissa investeringar, innan resultatet närmar sig en acceptabel nivå. Koncernens samlade resultat är fortfarande för lågt, och arbetet med att minska kostnaderna och öka vår produktivitet fortsätter i oförminskad takt, med särskilt fokus på de verksamheter som visar för låg lönsamhet, säger koncernchef Clas Eriksson.

Många verksamheter inom koncernen visar ett bra resultat. Inom Lantmännen Lantbruk förklaras resultatförbättringen främst av sänkta kostnader, medan resultatförbättringen inom Lantmännen Unibake förklaras av den kraftigt ökade försäljningen.
– Det belgiska croissantbageriet Belpan ger utmärkt utväxling och vi infriar de synergier vi planerat både i produktionen och på marknaden. Även Lantmännen Aspen utvecklas mycket väl avseende såväl omsättning som resultat, säger Clas Eriksson.

Den globala prisökningen på spannmål, proteinråvaror och vissa insatsvaror påverkar många av Lantmännens verksamheter. Välfärdsutvecklingen i världen, med en högre konsumtion av animaliska produkter, klimatförändringarnas påverkan på skördarna i form av nederbörd och torka samt den, i dagsläget, marginella ökningen av användning av biodrivmedel, är de viktigaste orsakerna till högre spannmålspriser.
– De ökande spannmålspriserna är mycket positivt eftersom spannmålspriserna varit för låga. Men prisuppgången får effekter på många områden från animalieproduktionen i primärledet till hela livsmedelsområdet. En viktig uppgift för Lantmännen under hösten är att, tillsammans med andra aktörer på marknaden, skapa förståelse hos våra kunder och bland slutkonsumenter för att vi kommer att få leva med högre priser framöver, säger styrelseordförande Thomas Bodén.

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Clas Eriksson, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0705-71 18 08 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 070-555 42 54

Delårsrapporten finns att ladda ner på www.lantmannen.com/Lantmännen/Ekonomisk info/Rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com