Lantmännen januari - december 2006

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-02-22

Bokslutskommuniké i sammandrag

Lantmännen januari – december 2006

Tillväxt och goda resultat i flertalet affärsområden Lantmännen Kronfågel och Färskbröd belastar koncernens resultat

Lantmännens nettoomsättning uppgick under oktober-december till 8 575 (7 960). För helåret 2006 var nettoomsättningen 32 256 mkr (29 807), en ökning med 8 procent.

Rörelseresultatet uppgick under årets sista tre månader till -17 mkr (45). För helåret 2006 ökade rörelseresultatet med 53 procent till 183 mkr (120).

Resultatet efter finansiella poster uppgick under januari-oktober till -60 (46) och för helåret till 244 mkr (526). Försämringen beror i allt väsentligt på att strukturkostnader och andra kostnader har belastat resultatet med -337 mkr (-595). Den största delen är relaterad till nedskrivningar avseende Lantmännen Kronfågel och åtgärdsprogram i Svalöf Weibull.

- För flertalet affärsområden var 2006 ett affärsmässigt bra år och kostnadsutvecklingen i den operativa verksamheten är god. Lantmännen Unibake, Lantmännen Mills, Lantmännen Axa, Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner förstärker sina positioner på marknaden, investerar och växer. Svalöf Weibulls omstrukturering är i det närmaste klar. Flera av Lantmännen Invests företag redovisar sina bästa resultat någonsin. Både Svalöf Weibull och Lantmännen Granngården visar operativa resultatförbättringar, men full effekt av åtgärdsprogrammen kommer först på några års sikt. Lantmännen Energi växer och investerar kraftfullt, säger Jörgen Sallenhag, tf vd och koncernchef.

- Men det finns områden med stora problem, Lantmännen Kronfågel och Färskbröd i Sverige, vars förluster belastar årets resultat kraftigt. Den omedelbara uppgiften är därför att inrikta ansträngningarna på att snabbt eliminera förlusterna och vi måste i nuvarande läge förutsättningslöst utvärdera flera olika alternativ, fortsätter Jörgen Sallenhag.Se rapporten i sin helhet på www.Lantmannen.com under flik Lantmännen/ekonomisk information

För ytterligare information kontakta Jörgen Sallenhag, tf vd och koncernchef, Lantmännen. Tel 08 65 74 2000 Carl-Axel Westlund, cfo Lantmännen. Mobil 0705 554 254 Lisette Schulman, kommunikationsdirektör, Lantmännen. Mobil 0735 310 123

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se