Lantmännen blir inte betalningsskyldiga i salmonellamål

Nyhet

Högsta Domstolen slår i dag, onsdag 6 februari, fast att Lantmännen inte blir betalningsskyldiga för den ersättning som Jordbruksverket betalade ut till bönder i främst Östergötland, vars gårdar drabbades av salmonellasmittat foder 2003.

Våren 2003 drabbades Lantmännens foderfabrik i Norrköping av salmonella, vilket i sin tur innebar att smittan spreds vidare till ett 50-tal grisproducenter, främst i Östergötlandsområdet. Jordbruksverket upprättade tillsammans med sina veterinärer saneringsplaner i enlighet med gällande zoonoslagstiftning. De producenter som drabbades ersattes för del av sina kostnader av Jordbruksverket i enlighet med gällande lagstiftning. Resterande del ersattes av Lantmännen samt i vissa fall även av Agria.

Jordbruksverket har genom Justitiekanslern stämt Lantmännen för sina kostnader på dryga 80 miljoner kronor. Motiveringen var att man i detta fall kände till smittkällan, vilket normalt aldrig går att fastställa då salmonella förekommer naturligt i miljön.

Frågan om staten har rätt att kräva ersättning av Lantmännen har nu avgjorts av Högsta Domstolen. Domstolen konstaterar att bekämpningen av salmonella är en allmän angelägenhet samt att ”ersättningar som staten med stöd av en offentligrättslig författning betalar till enskilda inte kan återkrävas av annan utan uttryckligt författningsstöd om inte särskilda skäl föranleder det”. Högsta Domstolen konstaterade vidare att det inte finns något sådant lagstöd och att det inte heller finns några särskilda skäl som talar för att staten ska ha rätt att kräva ersättning för sina kostnader.

Högsta Domstolen fastslår därför i sitt beslut att staten inte har så kallad regressrätt gentemot Lantmännen för den ersättning som Jordbruksverket har betalat till drabbade lantbrukare.

För frågor kontakta gärna: Lena Weman, chefsjurist Lantmännen, tel: 0703-53 73 02 Lasse Larsson, Risk Management, tel: 0705-57 42 93