Extra föreningsstämma

Extrastämma godkände extra utdelning

Det svenska lantbruket har drabbats hårt av vårens och sommarens extrema värme och torka. För att mildra torkans negativa effekter beslutade Lantmännen i början av augusti om ett kraftfullt åtgärdspaket till medlemmarna. Totalt omfattar programmet uppskattningsvis 220 MSEK.

Paketet omfattar flera delar, bland annat en extra utdelning, en tillfällig ”rabatt” respektive ”tillägg” på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige, sänkning av räntesatsen på ”finansieringstjänsten” samt att ”10 öringen” vid återköp av spannmålskontrakt tas bort.

För att genomföra den extra utdelningen krävdes godkännande av en extra föreningsstämma. Styrelsen föreslog en stämma per capsulam, det vill säga att stämman hålls utan att man fysiskt möts. Rent praktiskt innebar det att styrelsens förslag till beslut om den extra utdelningen skickades till fullmäktige, samtidigt som stämmoprotokollet per capsulam. Nu har samtliga 101 fullmäktige signerat protokollet och utdelningen kan genomföras.

Den extra utdelningen, återbäring och efterlikvid, 2% på medlemmarnas all handel med Lantmännen Lantbruk Sverige för perioden 2018.01.01 tom 2018.08.31 betalas ut i slutet av september 2018.

Målet med åtgärdspaketet är det ska komma alla olika produktionsinriktningar till godo. Ambitionen har varit att hitta enkla lösningar som snabbt kan ge likviditet till lantbruket och som är så rättvisa som möjligt.

Stämmoprotokollet från Extra Föreningsstämma per capsulum, den 1 september 2018.

Pressmeddelandet, den 10 augusti 2018.


Föreningsstämma 2018

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Protokoll från Föreningsstämma 2018, den 7 maj 2018.

Motion från distrikt Örebro-Värmland

Svar på motion från distrikt Örebro-Värmland

Uppföljning av motion till föreningsstämma 2017 angående ägarrepresentation