Spridningen av det nya coronaviruset

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Världen befinner sig nu i en extraordinär situation. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar det nya coronaviruset (som leder till sjukdomen covid-19) som en pandemi. Flera länders regeringar har satt in åtgärder för att kontrollera och bromsa spridningen av viruset – till exempel stänga skolor och arbetsplatser, begränsa sammankomster och stänga landsgränser. Åtgärderna varierar mellan länderna där vi har verksamhet och kan ändras snabbt i takt med att vi lär oss mer om viruset.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av den ökade spridningen av det nya coronaviruset har Lantmännen tagit fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att skydda våra medarbetare och våra verksamheter. Restriktionerna gäller resor, möten, externa kontakter och besök på våra anläggningar. Syftet med restriktionerna är att värna om våra medlemmars och medarbetares säkerhet och hälsa, att inte utsätta Lantmännens verksamheter för onödiga risker, och att göra vad vi kan för att förhindra en ökad smittspridning.

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset till kollegor och vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och personalen som arbetar där. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och uppdaterar löpande instruktionerna till våra medarbetare.

Planerings- och krishanteringsgrupper är etablerade på alla nivåer i företaget. Vi bevakar konstant situationen i alla våra geografiska områden, och kommer att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om och när behovet uppstår.

"På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi kommer att hantera detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla stöttar och hjälper varandra och försöker hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen." 

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef

Lantmännens föreningsstämma och distriktsstämmor

På grund av risken för smittspridning och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer har Lantmännen beslutat att hålla årets föreningsstämma på distans. Stämman kommer att äga rum den 7 maj i form av en webbstämma i ett mindre format. Som tidigare år är det möjligt för samtliga medlemmar och intresserade personer att följa stämman via en webblänk.

En del av årets distriktsstämmor genomfördes via telefon, av ovan nämnda anledning.

Ingenting tyder på att smitta sprids via livsmedel

Livsmedel identifieras inte som en sannolik källa för smittspridning, utan coronavirus sprids genom kontakt mellan människor och via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom det man äter eller dricker. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom livsmedel eller livsmedelsförpackningar. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Efterfrågan på livsmedel

Sedan mitten av mars har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på vissa av våra livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Utvecklingen följs noga, och vi har en tät dialog med våra kunder. I nuläget råder det ingen brist på råvaror till följd av virusspridningen, och vår produktion är i full gång för att säkra livsmedelsförsörjningen på våra marknader.

Vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte för att i möjligaste mån minska risken för driftsstörningar. Vi arbetar löpande enligt etablerade rutiner och processer för att säkra fortsatt produktion och leverans och jobbar kontinuerligt med uppföljning av läget och planering av varuförsörjningen.

"Förutom vår topprioritet – att skydda våra medarbetare – är det också mycket viktigt att vi skyddar våra affärer och produktionsprocesser. Som en global och ansvarstagande livsmedelsproducent har vi ett samhällsansvar, och vi håller nära kontakt med myndigheter och livsmedelsföreningar i många länder."

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef