Starszy Technolog – rozwój nowych produktów


ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Opracowywanie receptur do produkcji nowych rodzajów pieczywa w skali mikro i makro
 • Wdrażanie nowych technologii i poszukiwanie możliwości udoskonalenia obecnego procesu celem wdrażania nowych produktów
 • Poszukiwanie innowacyjnych surowców i technologii
 • Nadzór nad przebiegiem prób i ich rozliczanie
 • Współpraca z działem Marketingu, Zakupów, Jakości, Operacji i Finansów w prowadzeniu projektów rozwoju nowych produktów
 • Współpraca w projektach międzynarodowych oraz udział w międzynarodowym forum technologów

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: technologia produkcji, technologia żywności lub pokrewne)
 • Minimum 7-letniego stażu pracy w działach firm produkujących pieczywo, produkty piekarnicze, dodatki piekarnicze lub podobne
 • Praktycznej znajomości procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów piekarniczych, specyfiki eksploatacji urządzeń i linii technologicznych, metod i technik produkcji
 • Znajomość narzędzi optymalizacji procesu produkcyjnego, value engineering oraz filozofii i narzędzi LEAN - mile widziane
 • Dobrej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej swobodną komunikację
 • Otwartości na nowe pomysły i nieszablonowe rozwiązania, kreatywności oraz nastawienia na poszukiwanie rozwiązań
 • Umiejętności pracy zespołowej i poczucia „ownershipu”
 • Wytrwałości w dążeniu do celu

OFERUJEMY:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku i przyjaznym zespole dla jednej z widzących firm branży FMCG
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny (system kafeteryjny w tym Multisport, Pakiet medyczny, Ubezpieczenie grupowe)
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności
 • System szkoleń

WYRÓŻNIA NAS:

 • Praca zespołowa i stabilne środowisko pracy
 • Ugruntowana pozycja na rynku i ciągły rozwój organizacji

DODATKOWE INFO https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przy ulicy Strużańskiej 10, 05-126 Nieporęt. (dalej Administrator ), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: biuro@lantmannen.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przy ulicy Strużańskiej 10, 05-126 Nieporęt. (dalej Administrator lub Spółka ).

Adres email: biuro@lantmannen.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.
Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.Malgorzata Brzozowska