Kierownik Zmiany


ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Zarządzenie pracą podległych pracowników w celu zapewnienia efektywnej organizacji pracy oraz prawidłowego przebiegu produkcji (w tym organizowanie pracy i zarządzanie czasem pracy)

 • Zapewnienie właściwych zasobów ludzkich i kompetencji niezbędnych do realizacji i utrzymania ciągłości produkcji poprzez dobór i rozwój pracowników

 • Motywowanie oraz rozwój podległych pracowników

 • Zapewnienie efektywnej i otwartej komunikacji w podległym zespole, dbanie o dobrą atmosferę

 • Odpowiedzialność za jakość wytwarzanych produktów, wydajność, produktywność, koszty, poziom odpadu, optymalne wykorzystanie zasobów i surowców

 • Udział we wdrażaniu nowych produktów oraz rozwoju już istniejących

 • Zapewnienie standardów higieny i bezpieczeństwa pracy

 • Inicjowanie zmian mających na celu poprawę KPI, wdrażanie procesu ciągłego doskonalenia

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Wykształcenia minimum średniego

 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (mile widziane doświadczenie w branży spożywczej)

 • Znajomości procesów produkcyjnych, doświadczenia we wdrażaniu zmian i optymalizacji, znajomości narzędzi LEAN

 • Wiedzy z zakresu systemów jakości m.in, HACCP, BRC

 • Znajomości języka angielskiego

 • Umiejętności zarządzania zespołem, motywowania i rozwijania innych

 • Wysokich zdolności interpersonalnych, komunikatywności i umiejętności przekonywania innych

 • Dobrej organizacji pracy własnej oraz podległych zespołów

 • Otwartości na zmiany, elastycznego podejścia, nastawienia na „da się” oraz umiejętności radzenia sobie ze złożonością i zmiennością

 • Odpowiedzialności, odwagi w podejmowaniu decyzji, wytrwałości i konsekwencji w działaniu

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w projektach
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i dodatkowe benefity
 • System motywacyjny powiązany z osiąganymi wynikami

DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

#LI-MB1


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska