Mänskliga rättigheter

Lantmännen har ett stort ansvar för mänskliga rättigheter som aktör i alla led i spannmålsvärdekedjan. Mänskliga rättigheter påverkas direkt och indirekt genom markanvändning, miljöpåverkan, i leverantörskedjan, i produktionen och i marknadsföringen och användningen av våra produkter.

Vi stödjer och respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter. Sedan 2009 deltar Lantmännen i Global Compact och stödjer de tio principerna för ansvarsfullt företagande. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare behandlas rättvist, jämställt och med respekt. Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners agerar på samma sätt mot sina medarbetare och de människor som påverkas av verksamheten. Detta tydliggörs i uppförandekoden som innehåller arbetsmiljö och sociala villkor, inklusive föreningsfrihet, arbetstid, löner, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förtryck.

Alla medarbetare ska utbildas i uppförandekoden som innehåller övningar som speglar tänkbara dilemman och situationer. Även leverantörs-uppförandekoden täcker områdena arbetsmiljö och sociala villkor, inklusive föreningsfrihet, arbetstid, löner, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förtryck. Alla leverantörer ska ha koden som en del av sitt avtal med Lantmännen. Efterlevnad av koderna följs upp på flera olika sätt, bland annat i medarbetarundersökning, genom whistleblowing-funktion och i leverantörsgranskningar.

För vår affärsverksamhet görs övergripande riskbedömningar utifrån uppförandekodens områden för samtliga av koncernens verksamheter. Metoden baseras bland annat på tillgängliga och oberoende internationella riskindex och omfattar såväl den egna verksamheten som leverantörsled, material, produkter och tjänster som affärspartners. Enligt dessa oberoende internationella riskindex har Ryssland, Ukraina samt Lettland identifierats som högriskländer vad gäller mänskliga rättigheter för vår egen verksamhet. Lantmännen har en del av sin livsmedelsverksamhet i de här länderna, men har inga indikationer på problem eller brott mot uppförandekoden vad gäller mänskliga rättigheter.

I vår leverantörskedja, exempelvis i produktion av råvaror och material, finns risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi analyserar riskmaterial och leverantörer utifrån kodens områden och vid hög risk krävs särskild hantering, läs mer under Upphandling och varuförsörjning.

För livsmedel finns särskilda krav på livsmedelssäkerhet vid produktionen samt Lantmännens egna krav så kallade Kriterier för Ansvarsfullt producerad mat. De omfattar ursprung, säkerhet, högriskländer och material samt ingredienser och nutrition.

Vid förvärv ingår områden som mänskliga rättigheter, korruption och annan ekonomisk brottslighet i due diligenceprocessen.

Lantmännen redovisar inte resultat för mänskliga rättigheter med GRI-indikator utan arbetar vidare med att säkerställa processer som förhindrar och upptäcker risk för kränkningar av mänskliga rättigheter.