Väsentliga GRI-frågor för Lantmännens redovisning

För rapporteringen enligt Global Reporting Initiative har vi utgått från våra viktigaste frågor och identifierat relevanta GRI-frågor. Vi har även egna, Lantmännen-specifika frågor och för vissa frågor har vi utvecklat egna mätetal. Nedan finns en översikt som visar hur våra viktiga frågor relaterar till GRI-frågor och det är för dessa frågor vi redovisar styrning och resultat.

För mer information om redovisningen, dess avgränsningar, GRI-indikatorer, definitioner, avsteg med mera, se GRI-index eller Redovisningsprinciper i vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.

Lantmännens väsentliga frågor

GRI-frågor

Avkastning och återinvestering i lantbruket Ekonomisk prestanda.
Forskning och innovation i spannmålsvärdekedjan Material. Energi. Hälsosamma och prisvärda livsmedel.
Hållbar odling Material. Utsläpp till luft. Efterlevnad miljö.
Klimatpåverkan från energi och transporter Material. Energi. Utsläpp till luft. Efterlevnad miljö.
Produkter med mervärde för hälsa och miljö Kunders hälsa och säkerhet. Hälsosamma och prisvärda livsmedel. Utsläpp till luft. Märkning av produkter.
Produktkvalitet, säkerhet och spårbarhet Märkning av produkter. Riskbedömning Mänskliga rättigheter. Sourcing och upphandlingsrutiner. Lagefterlevnad på sociala och ekonomiska områden.
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Hälsa och säkerhet. Lagefterlevnad på sociala och ekonomiska områden.Mångfald och likabehandling.
Resurseffektiv förädling Material. Energi. Utsläpp till luft.
Affärsetik och antikorruption Antikorruption. Lagefterlevnad miljö samt på sociala och ekonomiska områden. Upphandlingsrutiner.
Attraktiv arbetsplats Hälsa och säkerhet. Mångfald och likabehandling.
Livsstil och matvanor Hälsosamma och prisvärda livsmedel. Märkning av produkter. Kunders hälsa och säkerhet
Produktkvalitet Upphandlingsrutiner. Märkning av produkter. Lagefterlevnad miljö samt på sociala och ekonomiska områden. Kunders hälsa och säkerhet
Ursprung Upphandlingsrutiner. Kunders hälsa och säkerhet. Märkning av produkter. Lagefterlevnad miljö samt på sociala och ekonomiska områden