Resultat och redovisning

Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling. Vi publicerar årligen en Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.

Vi tillämpar Global Reporting Initatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version Standards på nivå Core, samt de branschspecifika riktlinjer som finns framtagna för livsmedelssektorn (GRI Food Processing sector supplement). Korsreferensindex enligt GRI finns i Hållbarhetsredovisningen. Lista över GRI ämnen finns här. Väsentlighetsanalysen som ligger till grund för denna finns nedan. 

Vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning uppfyller också de krav som Global Compact ställer på ”Communication on Progress” (COP), alltså hur arbetet fortlöper för att implementera Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande. Läs mer om Lantmännens åtagande för FN Global Compact principerna samt FN:s Agenda 2030.

Väsentlighetsanalys

Lantmännen lägger störst fokus på de frågor som har betydelse för våra intressenter och där vi kan driva hållbar utveckling genom lönsamma affärer. Väsentlighetsanalys har använts för att prioritera de viktigaste frågorna med utgångspunkt i strategier och kunskap om verksamheten, Agenda 2030 och de globala målen, FN Global Compact, omvärlds- och marknadstrender samt resultat från intressentdialoger. Analysen ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning. 

De frågor som är viktigast för Lantmännen att driva och utveckla är skrivna med grön text. Frågorna beskrivs nedan. Frågorna i övre högra rutan har lika hög prioritering. Läs mer om styrning och resultat för de viktiga frågorna i Hållbarhetsredovisningen. 

Avkastning och återinvestering i lantbruket

Lantmännens mission är att skapa ett livskraftigt lantbruk. Den kooperativa modellen är central för ekonomisk stabilitet och långsiktighet. Verksamhetens överskott ger nytta i form av avkastning som går tillbaka till medlemmarnas verksamhet samt investeringar i forskning och utveckling.

Forskning och innovation i spannmålsvärdekedjan

Vår kunskap och verksamhet i alla led bidrar till lönsam och hållbar utveckling för hela spannmålssektorn. Vi investerar i forskning inom bland annat växtförädling, biologiskt växtskydd, biomaterial, hälsa och matvanor.

Hållbar odling

Miljöpåverkan från odling handlar om klimatpåverkan, markanvändning, vatten, växtnäring och växtskydd samt påverkan på biologisk mångfald. Lantmännen arbetar för utveckling av hållbara odlingsmetoder. För vissa importerade råvaror finns även sociala risker kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Lantmännen ställer krav beroende på risk vid inköp av råvaror.

Klimatpåverkan från energi och transporter

En stor del av klimatpåverkan som våra produkter har ligger i odlingsledet, men även vår förädlingsverksamhet orsakar klimatpåverkande utsläpp, främst genom energianvändning och transporter. Vår klimatstrategi innebär fortsatt satsning på energieffektivisering och övergång till förnybara energikällor
och bränslen.

Produkter med mervärde för hälsa och miljö

Nya lönsamma produkter med hög miljöprestanda, eller andra efterfrågade egenskaper som främjar hälsa och miljö, är en viktig del av Lantmännens affärsutveckling. Vårt arbete med innovation och produktutveckling har resulterat i flera framgångsrika exempel.

Produktkvalitet, säkerhet och spårbarhet

Lantmännen har kunskap och unika förutsättningar för att säkerställa kontroll och spårbarhet i hela värdekedjan för våra produkter. Den gröna grodden på livsmedel från Lantmännen är vår garant för säker och ansvarsfullt producerad mat.

Lantmännens hållning i särskilda sakfrågor

Det finns flera frågor som är särskilt angelägna för våra intressenter som kunder och konsumenter. Läs mer om vår hållning och arbete med dessa frågor här.

FN Global Compact

2009 undertecknade Lantmännen Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. De tio principerna omfattar ett brett ansvarstagande på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Global Compact ställer också krav på årlig redovisning av framsteg och prestanda, i form av en Communication on Progress (COP). Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning tillsammans med information på vår hemsida är utformad för att möta dessa krav.

Annan rapportering

Lantmännen deltar i nätverk som Hagainitiativet och i branschdialoger för hållbar soja och palmolja. Det betyder att vi åtar oss att redovisa årligen till dessa initiativ. Hagainitiativet samlar medlemsföretagens rapportering i ett klimatbokslut och rapportering till Roundtable on Sustainable Palm Oil och Roundtable on Responsible Soy sker årligen direkt till organisationerna.