Lärkrutan har påtaglig effekt visar ny rapport

Maj 2018  Lärkrutor har en positiv effekt på antalet sånglärkor under hela häckningssäsongen. Det visar en ny rapport som Lantmännen tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och forskare vid SLU. Ett unikt samarbete och ett starkt bevis på hur aktörer med skilda uppdrag kan samlas kring en viktig fråga.

I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit i takt med förändringarna i odlingslandskapet under de senaste 40 åren, med allt större fält och tätt växande grödor. För att bidra till en positiv utveckling har svenska lantbrukare runtom i landet börjat anlägga osådda ytor på åkrar där lärkor kan landa och hitta mat, så kallade lärkrutor. Lärkrutor är ett av kriterierna i Lantmännens hållbara odlingsprogram Klimat & Natur

De osådda lärkrutorna på åkrarna har nu visat sig skapa den variation som fågeln behöver och bidrar till att vända den negativa trenden. Antalet revirhävdande lärkor ökar med upp till 60 procent på fält med lärkrutor, visar en ny studie som forskare vid SLU tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och Lantmännen.

Lärkrutornas effekt har undersökts i en studie som genomfördes under tre häckningssäsonger 2015–2017 i höstvetefält på gårdar i Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppland. På varje gård studerades fält med och utan anlagda lärkrutor. Totalt i studien ingick 38 gårdar med totalt 113 fält varav 64 med lärkrutor och 49 utan. Studien visar att lärkrutor ger tydlig effekt för antalet sånglärkor i de undersökta områdena. På fält med lärkrutor är det fler lärkor som häckar, troligen överlever fler ungar och det verkar som att lärkor från närliggande områden söker sig till fält med lärkrutor. 

Pär-Johan Lööf, projektledare Innovation på Lantmännen Forskning och Utveckling, har varit med i framtagandet av rapporten från Lantmännens sida och är själv en intresserad och engagerad fågelskådare. Han är också involverad i flertalet andra innovationsprojekt med syfte att främja den biologiska mångfalden. 

– Biologisk mångfald och välfungerande ekosystemtjänster är viktiga delar av Lantmännens arbete för en hållbar utveckling. Lärkrutan, som ingår i vårt odlingskoncept Klimat & Natur, bidrar med mervärden för lantbrukare, miljön och sånglärkan och de nya resultaten visar att vi tillsammans driver på utvecklingen i rätt riktning, säger han. 

Foto: Jan Wärnbäck/WWF

Foto: Niklas Aronsson/Birdlife Sverige

Foto: Kaj Svahn

Lärkrutan har positiv effekt! Här kan du se en kort film om lärkrutorna som ingår i Lantmännens hållbara odlingskoncept Klimat & Natur.