Klimat och Natur, Lantmännens odlingsprogram

I en tid med stora utmaningar måste vi hitta sätt att leva väl utan att överutnyttja vår planet. Jordbruket står mitt i en omvälvande förändring för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Lantmännens odlingsprogram

Redan 2015 bestämde vi på Lantmännen oss för att göra verklig skillnad. Tillsammans med våra ägare, 20 000 engagerade svenska bönder, tog vi första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller massor av konkreta, klimatsmarta åtgärder

 

Så fungerar programmet

På Lantmännen har vi alltid tagit ansvar för framtiden. Den vinst vårt kooperativ genererar återinvesteras i svenskt jordbruk, exempelvis till att utveckla nya, bättre och mer hållbara odlingsmetoder. Genom att köpa produkter odlade enligt Klimat & Natur får du alltså inte bara ansvarsfullt producerade produkter av hög kvalitet – du investerar även i framtidens jordbruk.

Vete odlat enligt Klimat & Natur har upp till 30% lägre klimatpåverkan

För oss är odlingsprogrammet ett viktigt steg mot långsiktiga klimatmål och en mer hållbar produktion. Med åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan har vi sedan 2015 minskat vårt klimatavtryck från odlingen av vete enligt programmet med upp till 30%, och samtidigt skapat gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter. Vi gör det med fortsatt god avkastning från odlingen och hög kvalitet på spannmålen.

De lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar med de senaste av våra utvecklade odlingsmetoder, bland annat med fossilfria bränslen på gårdarna, klimatsmart mineralgödsel, precisionsodling med GPS-teknik och anläggning av lärkrutor och blommande zoner på åkern. Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna.

Spårbarhet och massbalans

Som kund och konsument kan du känna dig trygg med att vi har beräknat och verifierat att miljönyttan du investerar i verkligen uppstått ute på gårdarna. Spannmålen i produkter märkta med Klimat & Natur är alltid spårbar tillbaka till våra svenska åkrar och odlad utan stråförkortningsmedel. Åtgärderna som genomförs ute på åkern för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan kontrakteras för motsvarande volym enligt så kallad massbalansprincip.

Sedan lanseringen 2015 har odlingsprogrammet gett goda resultat med minskade koldioxidutsläpp, mindre miljöpåverkan och positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Klimat & Natur i siffror

Resultat från programmets start 2015 till skörd 2019:

  • Ca 10 000 hektar odlingsareal årligen (ca 14 000 fotbollsplaner)
  • Ca 300 000 ton skördad spannmål
  • Ökad biologisk mångfald med ca 10 000 lärkrutor årligen
  • Klimatbesparing motsvarande ca 21 000 ton koldioxidekvivalenter
  • Ett 50-tal kontrakterade odlare årligen