Vår modell

Vi arbetar med hållbar affärsutveckling i fyra dimensioner: riskhantering, affärsutveckling, effektivisering och ökade intäkter. Alla Lantmännens affärsverksamheter arbetar med de fyra dimensionerna för att skydda och stärka Lantmännens varumärke och bidra till affärsnytta på kort och lång sikt.

Arbetet med att säkerställa ansvar innefattar riskhantering, från identifiering till bedömning och hantering. Riskerna är relaterade till vår uppförandekods områden. Relevanta delar är samlade i en kod för leverantörer, som vi implementerar och följer upp. För vår livsmedelsproduktion finns Kriterier för Ansvarsfullt Producerad Mat som omfattar områden som ursprung, produktion, spårbarhet, innehåll och kvalitet. 

Hållbar affärsutveckling bedrivs i Lantmännens alla verksamheter för att utveckla, ibland nya, affärer baserade på biobaserade cirkulära modeller.

För lönsamma hållbara affärer behöver vi kommunicera de mervärden som vi skapar. Vi deltar också i affärsdrivande intressentdialog för att ta nya steg i olika hållbarhetsfrågor och öka kunskap hos kunder och konsumenter. Vi kommunicerar relevant och transparent om vårt ansvarsarbete.

Hela vår produktion, hela värdekedjan inräknad, ska vara säker och resurseffektiv. Lantmännen har arbetat med minskning av klimatpåverkan sedan 2009 och har nytt mål för klimatarbetet sedan 2017.