Eko från jord till bord

Ekologisk odling visar en väg mot en livskraftig livsmedelsproduktion utan användning av naturfrämmande kemiska växtskyddsmedel. Det ekologiska jordbruket kräver också en mera varierad odling, vilket ofta är positivt ur miljösynpunkt. Lantmännen står för en stor del av den ekologiskt odlade spannmålen på den svenska marknaden. Det ekologiska jordbrukets utveckling är därför av stor betydelse för Lantmännen och våra ägare. Att Lantmännen går i spetsen för hållbart jordbruk skapar goda möjligheter att öka den svenska spannmålsproduktionen för både konventionell och ekologisk odling.

När efterfrågan på ekologiska produkter ökar, innebär detta en affärsmöjlighet för lantbrukaren. Samtidigt är i dag avkastningen från det ekologiska jordbruket betydligt lägre än vid konventionell odling. Det begränsar lantbrukarens lönsamhet och det ekologiska jordbrukets klimateffektivitet.

Lantmännen ser på nya metoder som ökar utbytet från den ekologiska odlingen. Genom att utveckla det ekologiska jordbruket bidrar vi till minskad klimatbelastning och ett livskraftigt lantbruk.

Tillväxt på eko

Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat i Sverige. Under de senaste åren har försäljningen av eko-mat ökat med hela 40 procent per år. Intresset är stort för att köpa mat som producerats utan naturfrämmande växtskyddsmedel och där djurhållningen följer ekologiska riktlinjer. Många konsumenter är också beredda att betala mer för dessa produkter.

Ekologiskt är inte längre en nisch, utan ett sortiment som är populärt bland många konsumentgrupper. 

Fakta om ekologisk produktion

Ekologisk jordbruksproduktion skiljer sig från konventionell odling på tre områden:

  • Växtskydd – inga naturfrämmande kemiska växtskyddsmedel får användas.
  • Växtnäring och gödsel – i ekologisk produktion tillåts inte handelsgödsel/mineralgödsel.
  • Djurhållning – djuren ska födas upp och kunna bete sig så naturligt som möjligt. Ekologisk uppfödning kräver speciella foder. 

Ekologisk produktion kan certifieras enligt EU:s regler och enligt KRAV i Sverige.

Mer information om ekologisk produktion och certifieringarna finns hos JordbruksverketKRAV eller EU-kommissionens sida om ekologisk produktion.

Eko från Lantmännen

Lantmännen är ledande i Sverige på ekologisk spannmålshandel och det näst största medlemsföretaget i organisationen KRAV. Som en av de viktigaste aktörerna för svenskt lantbruk, både inom konventionellt och ekologiskt jordbruk, har Lantmännen bidragit till den starka utvecklingen på eko-marknaden genom att tidigt utveckla ett ekologiskt sortiment. Den starka tillväxten gör att eko blir ett allt viktigare affärsområde med stor potential.

Vår kunskap om ekologisk produktion sträcker sig från växtförädling till färdig produkt och alla steg däremellan. Lantmännen kan ekologisk odling - från jord till bord.

Eko från jord till bord

 Forskning och utveckling

Allt börjar med forskning och utveckling för att Lantmännen ska kunna erbjuda de bästa produkterna och rådgivningen till våra ekolantbrukare.

 Spannmålshandel

Den ekologiska spannmålen skördas och säljs för att användas till foder och mat. Lantmännen är störst i Sverige på handel med ekologisk spannmål både för den inhemska marknaden och för export.

 Växtförädling

Lantmännen skapar nya växtsorter som är anpassade till det klimat vi har i Sverige. För ekologisk odling behövs sorter som är motståndskraftiga och ger en stabil skörd.

 Foder

Ekologisk uppfödning kräver speciella foder. Lantmännen är marknadsledande inom foder för alla djurslag.

 Utsäde

När den ekologiska grödan ska sås behövs ett bra utsäde. Ekologiskt utsäde från Lantmännen ger friska, motståndskraftiga växter med god kvalitet och avkastning.

 Konsumentprodukter

Till slut kan du som konsument köpa den ekologiska varan i affären. Lantmännen lanserar nya ekologiska produkter löpande, till exempel genom Kungsörnen, GoGreen, Korvbrödsbagaren, AXA och FinnCrisp. Ekologiskt från jord till bord.

 Växtnäring

När fröet grott behöver grödan näring. Ekologisk växtnäring från Lantmännen ger hög odlingssäkerhet och bra kvalitet på den skördade grödan.

 

Lantmännens eko-strategi

Lantmännen arbetar för att stärka den ekologiska värdekedjan och ta vara på de affärsmöjligheter som finns inom ekologiskt lantbruk.

Lantmännens ambition är att vara den bästa affärspartnern för eko-lantbrukare, ta vara på de grödor de producerar och förädla det för konsument. Det handlar om att ta ledarskap för att utveckla och driva eko-marknaden i Sverige. En målsättning är att driva produktivitet inom eko, och att utveckla eko-odlingen mot mer lönsamhet och ökad hållbarhet.

Parallellt med att lansera nya eko-produkter inom våra varumärken tar Lantmännen ett helhetsgrepp kring eko och identifierar brister i värdekedjan för att bättre addressera dessa. Det finns många möjligheter framöver för svenska lantbrukare på den ekologiska marknaden.

Att producera ekologiskt

Bakom de eko-märkta produkterna på hyllan i butik ligger mycket arbete. Att ställa om till ekologiskt lantbruk är en process som kräver kunskap, engagemang och investeringar. Hos Lantmännen finns några av Sveriges bästa eko-rådgivare som kan hjälpa de lantbrukare som väljer att satsa på ekologiskt. Genom att erbjuda de bästa produkterna till lantbrukare strävar Lantmännen efter att vara den bästa affärspartnern för såväl eko-lantbrukare som för de som odlar med konventionella metoder. 

Lantmännen har ett brett utbud av ekologiska produkter för odling av olika slag och jobbar ständigt med att utveckla fler. Bland annat finns KRAV-märkt utsäde, gödsel, foder och växtskyddsmedel mot sjukdomar och insekter. Tillgång till växtnäring för eko-lantbruk är dock en flaskhals för att kunna öka produktionen och produktiviteten ytterligare. Inte minst för de lantbrukare som inte har djur och kan producera eget gödsel. Det här är ett viktigt område som Lantmännen satsar på.

Att driva eko-jordbruk

Carina Sonesson driver en ekologisk mjölkgård i Skåne sedan 22 år tillbaka tillsammans med sin man. Det finns 130 mjölkkor på gården och 300 hektar odlingar med vall, spannmål och åkerböna till foder. Carina har också stutar och får. Sedan 2009 är gården ekologisk. 

Carina, varför övergick ni till ekologiskt lantbruk?

- Det började nog med att vi såg marknadsmöjligheten inom eko. Sen tänker jag också på jorden som vi lånar av våra barn. Det känns helt rätt att odla utan kemikalier.

Är det svårare att odla ekologiskt?

- Inte särskilt, men det innebär att man behöver jobba mer på naturens villkor. Som när våra åkerbönor drabbades av löss för några år sedan – då kan man inte bara köra ut och spruta växtskyddsmedel. Det kan bli större svängningar i produktionen och man får ha en bra beredskap.

Hur tänker du om framtiden?

- Med eko-odling behöver man ha ett öppet sinne, våga testa. I och med klimathotet kommer vi kanske behöva anpassa oss alltmer och då är det bra att kunna tänka nytt. Tänk om man till exempel skulle kunna odla sojabönor i Sverige! Det är den bästa proteingrödan. Det känns viktigt att vi vågar och tar tillvara på möjligheterna framåt.

Ekologiskt från Lantmännen

Det finns många sorters ekologiska varor från Lantmännens varumärken, till exempel havregryn, bröd, pasta, mjöl och bönor. Lantmännen utvecklar hela tiden nya produkter som gör det enklare att välja ekologiskt – både för lantbrukarna som odlar grödorna och konsumenterna som köper slutprodukten i butik. 

Läs mer om hållbar odling, ekologisk odling och Lantmännens eko-strategi.