Riktningen är tydlig; vi vill bidra till framtida lösningar för livsmedel och bioenergi och ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Vi ska göra det genom att skapa en hållbar spannmålsvärdecykel, där vi tar vara på alla flöden och optimerar avkastning från odling och produktion.

Fyra fokusområden

För goda resultat behövs fokus och arbetsinsatser. Vi arbetar i fyra områden där våra viktiga ansvarsfrågor, i hela värdekedjan, ryms och vi hanterar möjligheter och utmaningar. Det är också inom fokusområdena vi har definierat mål för vad vi vill uppnå.

I våra fyra fokusområden arbetar vi för att lösa utmaningar och nå mål. Vi följer upp mål årligen och resultat kommuniceras i hållbarhetsredovisningen. Handlingsplaner utvecklas både för hela koncernen och för affärsdivisioner och enheter. Läs mer om de fyra fokusområdena nedan.