icon

I en tid med stora utmaningar måste vi hitta sätt att leva väl utan att överutnyttja vår planet. Jordbruket står mitt i en omvälvande förändring för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

I en tid med stora utmaningar måste vi hitta sätt att leva väl utan att överutnyttja vår planet. Jordbruket står mitt i en omvälvande förändring för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Lantmännens odlingsprogram

Redan 2015 bestämde vi på Lantmännen oss för att göra verklig skillnad. Tillsammans med våra ägare, 19 000 engagerade svenska bönder, tog vi första steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller massor av konkreta, klimatsmarta åtgärder.

Så fungerar programmet

På Lantmännen har vi alltid tagit ansvar för framtiden. Den vinst vårt kooperativ genererar återinvesteras i svenskt jordbruk, exempelvis till att utveckla nya, bättre och mer hållbara odlingsmetoder. Genom att välja produkter märkta med Klimat & Natur får du alltså inte bara ansvarsfullt producerade produkter av hög kvalitet – du investerar även i framtidens jordbruk.

Vete odlat enligt Klimat & Natur har upp till 30% lägre klimatpåverkan

För oss är odlingsprogrammet ett viktigt steg mot långsiktiga klimatmål och en mer hållbar produktion. Med åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan har vi sedan 2015 minskat vårt klimatavtryck från odlingen av vete enligt programmet med upp till 30%, och samtidigt skapat gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter. Vi gör det med fortsatt god avkastning från odlingen och hög kvalitet på spannmålen.

De lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar med de senaste av våra utvecklade odlingsmetoder, bland annat med fossilfria bränslen på gårdarna, klimatsmart mineralgödsel, precisionsspridning av växtnäring och anläggning av lärkrutor och blommande zoner på åkern. Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna.

Krafft hästfoder har anslutit till odlingsprogrammet Klimat & Natur

Spårbarhet och massbalans

Åtgärder i odlingsprogrammet som inte direkt påverkar själva råvaran, t.ex. fossilfritt bränsle i tanken eller anläggande av lärkrutor, är kontrakterade enligt så kallad massbalansprincip. Massbalans innebär att spannmålen som blivit odlad på gårdar som ingår i programmet blandas tillsammans med övrig svenskt spannmål i vårt varuflöde. Det får som konsekvens att åtgärderna som ingår i programmet inte går att spåra tillbaka till gårdsnivå och att vi därför inte kan garantera att innehållet i just den produkt du köpt är odlat enligt Klimat & Natur.

Istället kontrakterar vi Klimat och Natur-spannmål motsvarande den volym vi säljer och tar alltid höjd för att täcka eventuellt ökad efterfrågan. Den kostnad som särhållning i hela spannmålskedjan skulle innebära hade drivit upp marknadspriset på klimatvänligt odlat spannmål på ett, enligt oss, onödigt sätt. Något som i sin tur hade gjort det svårare för oss att tillsammans nå våra gemensamma klimatmål. Vi kan däremot garantera att allt spannmål är ansvarsfullt producerat, kommer från svenskt hållbart jordbruk och att du genom att köpa Klimat & Natur direkt bidrar till att vi ska kunna ställa om större delar av vår odling.

Sedan lanseringen 2015 har odlingsprogrammet gett goda resultat med minskade koldioxidutsläpp, mindre miljöpåverkan och positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Klimat & Natur i siffror

Resultat från programmets start 2015 till skörd 2021 i Sverige:

  • 10 000 hektar odlingsareal årligen (motsvarande 14 000 fotbollsplaner)
  • 450 000 ton skördad spannmål
  • Ökad biologisk mångfald med 11 000 lärkrutor årligen
  • Klimatbesparing motsvarande cirka 37 000 ton koldioxidekvivalenter
  • Cirka 190 kontrakterade odlare årligen

Viljan att ställa om jordbruket finns och jag talar för många av mina kollegor, men vi behöver hjälp att skapa en ekonomisk hållbarhet också. Det är små marginaler i jordbruk.

Patrik Holmgren, Odlar enligt Klimat & Natur på Hviderup gods