För oss är odlingsprogrammet ett viktigt steg mot långsiktiga klimatmål och en mer hållbar produktion. Med åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan har vi sedan 2015 minskat vårt klimatavtryck från odlingen av vete enligt programmet med upp till 30%, och samtidigt skapat gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter.

Åtgärderna gör Lantmännen med fortsatt god avkastning från odlingen och hög kvalitet på spannmålen. De lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar med de senaste av våra utvecklade odlingsmetoder, bland annat med fossilfria bränslen på gårdarna, hållbart mineralgödsel, precisionsspridning av växtnäring och anläggning av lärkrutor och blommande zoner på åkern. Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna.

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Precisionsodling

Med hjälp av multispektrala kameror – på drönare och sensorer på traktorn – avgörs grödans behov av gödsel och eventuella växtskyddsmedel.

Hållbar växtnäring

Lantmännen har i samarbete med Yara lanserat fossilfritt mineralgödsel vars bas - ammoniak - produceras utan fossila bränslen.

Sparsam körning

Alla maskinförare på gården utbildas i tekniker för sparsam körning och på så sätt minskas förbrukningen av drivmedel.

Fossilfritt bränsle

Under arbetet på fält och i transporter använder Lantmännnen enbart förnybart bränsle i tanken.

Åtgärder för biologisk mångfald

Blommande zoner

Blommande zoner är en planterad yta som skapar utrymme för blommor och pollinerare att frodas.

Lärkrutor

Lärkrutan är en osådd ruta på åkern där sånglärkan kan landa för att hitta mat. De stora öppna ytorna lockar solälskande insekter och spindlar.

Termiskt behandlat utsäde

Med hjälp av ThermoSeed® värmebehandlas utsädet för att begränsa mängden bekämpningsmedel som används på åkern.

Spårbarhet och massbalans

Åtgärder i odlingsprogrammet som inte direkt påverkar själva råvaran, t.ex. fossilfritt bränsle i tanken eller anläggande av lärkrutor, är kontrakterade enligt så kallad massbalansprincip. Massbalans innebär att spannmålen som blivit odlad på gårdar som ingår i programmet blandas tillsammans med övrig spannmål i vårt varuflöde. Det får som konsekvens att åtgärderna som ingår i programmet inte går att spåra tillbaka till gårdsnivå och att vi därför inte kan garantera att innehållet i just den produkt du köpt är odlat enligt Klimat & Natur.

Istället kontrakterar vi Klimat och Natur-spannmål motsvarande den volym vi säljer och tar alltid höjd för att täcka eventuellt ökad efterfrågan. Den kostnad som särhållning i hela spannmålskedjan skulle innebära hade drivit upp marknadspriset på spannmål med förbättrad klimatprestanda på ett, enligt oss, onödigt sätt. Något som i sin tur hade gjort det svårare för oss att tillsammans nå våra gemensamma klimatmål. Vi kan däremot garantera att allt spannmål är ansvarsfullt producerat, kommer från svenskt hållbart jordbruk och att du genom att köpa Klimat & Natur direkt bidrar till att vi ska kunna ställa om större delar av vår odling.

Sedan vi började odla enligt Klimat & Natur har vi sett stora förändringar. Framförallt i det vi ser och hör ute på fälten  — det är ett mycket rikare djurliv. 

Erik Olsson, Odlar enligt Klimat & Natur på Hviderup gods