Trots att svenskt jordbruk idag anses vara ett av världens mest hållbara, står vi ständigt inför nya utmaningar. Samtidigt som vi blir allt fler munnar att mätta måste vi se till att minska vår inverkan på klimatet. Det är inte enkelt, men vi vet att det går. Och på Framtidsgården Bjertorp visar vi hur.

Vi vet att det går

Bjertorp är en av Lantmännens försöksgårdar, där vi på 1200 hektar testar nya metoder för en hållbar primärproduktion - med målet att nå klimatneutralitet 2050.

För att jordbruket ska kunna bli klimat- och miljömässigt hållbart, utan att tumma på varken produktivitet eller lönsamhet, krävs en rad olika insatser. Vi behöver utveckla smarta odlingssystem, tillämpa ny teknik, fasa ut fossila bränslen, använda hållbara växtskydd och växtnäringar, och minska näringsläckaget. Dessutom behöver vi anpassa odlingen till klimatförändringarna och skydda den biologiska mångfalden, samtidigt som vi ser till att vi får ut mer från åkern och skapar lönsamhet för Lantbrukarna.

För att svenskt jordbruk ska fortsätta vara världens mest hållbara måste vi ständigt ta vår innovationskraft till nästa nivå och testa nya tekniker. På Bjertorp sätter vi ambitionsnivån för hur svenskt lantbruk ska jobba – idag och i framtiden.

YouTube preview

Träffa Johan på Bjertorp

Hur ser framtidens fält ut?

På Framtidsgården Bjertorp finns reserverad mark där Lantmännen kan använda den samlade innovationskraften vi har, samtidigt som vi mäter och dokumenterar skeendena över tid. Ett framtidens fält där vi jobbar mer fokuserat än vad som finns möjlighet till på vanliga gårdar.

Framtidens fält kan liknas vid ett laboratorium där vi letar sätt att optimera våra odlingssystem och markens egenskaper. Till exempel arbetar vi för att hitta sätt att öka kolinlagring och för att utveckla mullhalten i marken över tid. Framtidens fält är också en plats där den biologiska mångfalden prioriteras, men även om blommande fältzoner och anlagda lärkrutor är tydliga markörer för det långsiktiga arbete som pågår på Bjertorp, så händer det mesta nere i marken.

Den data som vi samlar in från experimenten på framtidens fält är en högt värdesatt resurs. Det är den informationen som förhoppningsvis ska kunna berätta för oss hur vi ska så, och skörda, i framtiden.

Bjertorp är ett modernt växtodlingsjordbruk, för uppförökning och utsädesproduktion av aktuella och kommande sorter.

1260 hektar

Totalt brukas 1260 hektar åker på Bjertorp, varav 880 hektar används för växtodling - i huvudsak utsädesodlingar. 

 

Odlingen sker med hjälp av en modern maskinpark, där vi testar det senaste inom maskin- och odlingsteknik.

Framtidens jordbruk - på Bjertorp gård

Vår rapport Framtidens jordbruk visar att det är möjligt att öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet.