Forskningsområdets målsättning är att bidra till ny kunskap som kan användas vid utveckling av livsmedel från spannmål eller andra växtbaserade råvaror liksom av förpackningslösningar. Området innefattar hela kedjan från råvara till slutkonsument. Den forskning som stöttas ska beakta hållbarhet, innovation och lönsamhet. Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av de specifika områden som lyfts nedan.

   Hälsoeffekter av spannmål och baljväxter

Vi är intresserade av projekt som ger ny kunskap som kan stödja utvecklandet av goda, hälsosamma och innovativa livsmedel med spannmål eller baljväxter som bas. Marknaden för olika proteinrika vegetabiliska livsmedel växer. Här ser vi ett behov av forskning som både fokuserar på positiva och eventuella negativa hälsoeffekter. Som exempel kan nämnas intag av spannmålsprodukter som en del av en hälsosam kost men även kopplingen mellan enskilda faktorer som fullkorns, olika spannmålsfraktioners och vegetabiliska proteiners biotillgänglighet och effekter på det metabola syndromet, blodsocker- och insulinreglering, tarmhälsa samt kognition. Vi förväntar oss att ansökningarna, då det är aktuellt, tar hänsyn till hur kunskapen kan användas för att erhålla framtida hälsopåståenden*.

Hållbar nutrition är ett nytt forskningsområde där vi ser en möjlighet att differentiera och framhäva näringsinnehållet i växtbaserade produkter, och då i synnerhet spannmålsprodukter, som en del av en hälsosam och miljömässigt hållbar kost. Hur kan forskningsområdet ge ökat värde till konsumtion av fullkorn och/eller ökat fiberintag? Vilka nutritionella och miljömässiga aspekter är viktiga? Hur hållbar nutrition kan bidra till ett positivt mervärde för konsumenten i en framtida kommunikation är också ett viktigt område för oss.

*Stiftelsen finansierar inte studier där barn ingår.

Förbättrad brödkvalitet

För att kunna förlänga brödets hållbarhet är vi intresserade av forskning som både fokuserar på brödskorpans krispighet och inkråmets mjukhet. Vi behöver mera kunskap om exempelvis vattnets fördelning och omfördelning, stärkelsens funktionalitet, endogena enzymers aktivitet samt övriga ingredienser och hur dessa interagerar med varandra under de olika processtegen, från degbildning, jäsning, och bakning till att brödet konsumerats (färskt och/eller under och efter frysning).

Vi är även intresserade av att utveckla bröd med hög fiberhalt och med minimal användning av tillsatser (improvers). Vi ser gärna ansökningar där bröden baserats på vete, råg eller havre. Där behövs både kunskap om mjölet och övriga ingrediensers egenskaper samt om själva bakningsprocessen. Andra områden av intresse är ”clean label-bröd” med förbättrad lagringskvalitet och olika jästsorters påverkan på smakprofilen i bröd.

Surdeg och jäst är andra viktiga forskningsområden. Här ser vi ett behov av att få en djupare förståelse om olika surdegs- och jästkulturers påverkan på bakningsprocessen, brödets egenskaper och smakprofil samt hälsoaspekter, exempelvis nedbrytning av FODMAPS. Salt-, socker- eller fettreduktion med bibehållen smak är ett annat intressant område. Har ni idéer kring detta tar vi gärna en diskussion innan ni skickar in er ansökan.

Fraktionering av spannmål och baljväxter för nya ingredienser

Efterfrågan på olika växtbaserade ingredienser till nya innovativa livsmedel är stort. För att täcka behovet behöver dagens teknik för fraktionering och vidareförädling av spannmål och baljväxter utvecklas och effektiviseras. Vi är intresserade av projekt som kan generera kunskap för att kunna optimera utbyten och koncentrationen av specifika fraktioner samt bedöma produktionskostnader.

Dessutom behövs kunskap om råvaran och de framtagna fraktionernas struktur och kemiska sammansättning, och kopplingen till funktionella egenskaper och hur dessa påverkas av olika processmetoder. Det innebär tex att få en djupare förståelse för stärkelse, protein och fiber. Vi har tidigare genomfört projekt inom området fraktionering och extraktion av vetekli och havre. De metoder som använts i dessa projekt behöver ”skalas upp”, industrialiseras och effektiviseras. Ett annat område av intresse är förädling av vetegroddar. Om du har en projektidé har vi gärna en dialog om val av material och process innan ansökan skickas in.

Hållbara Förpackningar

Vi är även intresserade av forskning som kan öka kunskapen i hela förpackningskedjan, för att kunna göra optimala val av hållbara och/eller biobaserade förpackningslösningar till spannmålsbaserade livsmedel i första hand. Om du har en projektidé har vi gärna en dialog innan ansökan skickas in.

Aktuella frågeställningar:

  • Optimering av förpackningslösningar för minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan.
  • Återvinningsbara och miljömässigt hållbara förpackningar.
  • Förpackningslösning för bibehållen smak, textur, krispighet.
  • Förpackningslösningar för framtida livsmedelshandel.
  • Faktorer som funktionalitet, ursprungsråvaror, mono- eller laminerade material, bionedbrytbart eller komposterbart, materialåtervinningsbart samt bildande av mikroplaster bör beaktas.

 

Texten uppdateras kontinuerligt fram till att nästa ansökningsomgång öppnar den 1 september 2021.

Kontakta oss

Christian Malmberg

Livsmedel och förpackningar
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 10 03

christian.malmberg@lantmannen.com